Prace ziemne

Prace ziemne

Oddaj prace w ogrodzie fachowcom

Każda budowa wymaga przygotowania, odpowiedniego rozplanowania, a także prac początkujących, zanim bowiem wjedzie ciężki sprzęt i roboty rozpoczną się na dobre konieczne jest przygotowanie terenu, , są to tzw. roboty ziemne. Jest to dopiero pierwszy etap budowy, ale za to bardzo istotny.
Roboty ziemne prowadzone są, gdy mówimy o budowlach podziemnych, o fundamentach budowli nadziemnych, o kształtowaniu terenu, o kształtowaniu podłoża pod różne nawierzchnie czy o budowaniu instalacji podziemnych.

Jako firma ogrodnicza świadczymy roboty ziemne. W naszej ofercie znajdą Państwo:

1. Roboty ziemne podstawowe – do robót podstawowych zalicza się: makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy wąsko przestrzenne pod rowy i instalacje, wykopy liniowe pod drogi, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, niwelację i ostateczne ukształtowanie terenu.
2. Roboty ziemne wykończeniowe – obejmują: wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp, zagęszczanie skarp i podłoży, makroniwelację, kształtowanie małej architektury, układanie ziemi roślinnej lub darni w terenie i na skarpach budowli ziemnej.
3. Roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe – zaliczamy do nich usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinanie starodrzewu, karczowanie pni i krzewów, wytyczanie budowli ziemnych, odprowadzenie wód opadowych, czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, spulchnianie gruntu spoistego, roboty ziemne porządkowe.

Specjalizujemy się również w sprzedaży takich towarów jak : ziemia ogrodowa, ziemia przesiewana, ziemia na podwyższenie terenu, ziemia sortowana, czarnoziem, piasek sortowany, piasek na wylewki, piasek do tynków, piasek kwarcowy, kamień ogrodowy, łupki ogrodowe, kamień ścieżkowy, kamień elewacyjny, kamienie na murki ogrodowe, kamienie do gabionów, otoczaki, bryły ogrodowe, grysy dekoracyjne, żwir drenażowy, żwir budowlany, żwir dekoracyjny, tłuczeń drogowy, kostka granitowa, kostka bazaltowa, obrzeża granitowe, zasypka granitowa

Scroll to Top